ทุนการศึกษารัฐบาลสหราชอาณาจักร (Chevening Scholarship 2023/2024)

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษารัฐบาลสหราชอาณาจักร (Chevening Scholarship 2023/2024)
สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
ทุนการศึกษาดังกล่าวจะครอบคลุม ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน และค่าใช้จ่ายแรกเข้า
ผู้สนใจสมัครต้องมีคุณบัติเบื้องต้น ดังนี้
      1. มีสัญชาติไทย (มีหนังสือเดินทางของประเทศไทย)
      2. มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป และมีความรู้ความสามารถโดดเด่นในสายงาน
      3. มีศักยภาพความเป็นผู้นำและสามารถแสดงตัวอย่างให้คณะกรรมการเห็นได้ว่าคุณมีประสบการณ์การเป็นผู้นำ
      4. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
      5. มีผลการเรียนและทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับที่ผ่านมาตรฐานการรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
      6. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาใด ๆ จากรัฐบาลสหราชอาณาจักรเพื่อศึกษาในสหราชอาณาจักรมาก่อน
      7. หลังสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยและพำนักอยู่ในประเทศเป็นเวลา 2 ปี
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น รายละเอียดทุน วิธีการสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร เอกสารการสมัคร ฯลฯ
สมัครได้โดยตรงด้วยตัวเอง ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565