ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน (ทดลองสอน) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220062 สังกัด สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา