ธนาคารกรุงไทยมอบของที่ระลึกให้กับรองศาสตราจารย์ อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์