นิทรรศการผลงานคณาจารย์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2564 SILVER LINING : ART EXHIBITION BY LECTURERS