สรุปผลการดำเนินงาน โครงการสำรวจศิลปกรรมชุมชน ในอำเภอฮอด