สัมมนาวิชาการ หัวข้อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดย วิทยากรจากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่