Kansai University: 2022 Summer Intensive Japanese Language and Culture Course : IJLC (Online)

#shortcourse
#onlinecourse

Kansai University: 2022 Summer Intensive Japanese Language and Culture Course: IJLC (Online)

Kansai University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ 2022 Summer Intensive Japanese Language and Culture Course: IJLC (Online)

ซึ่งมีกำหนดจะจัดระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2565 (ในรูปแบบออนไลน์) โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

เอกสารการสมัครประกอบด้วย

1. Online Registration Form
2. Face Photograph (Color photo taken within 3 months)
3. Scanned datum of student’s ID, Certificate of Graduation, or Certificate of Enrollment from university

 

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เช่น รายละเอียดคอร์ส ค่าใช้จ่าย วิธีการสมัคร ตารางเรียน ฯลฯ

ตามรายละเอียดปรากฏใน www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/other/pdf/ijlc_en.pdf และ
https://www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/English/other/ijlc.html

สามารถสมัครออนไลน์ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

*ผู้สมัครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเอง*