NOIR : นิทรรศการผลงานคณาจารย์จิตรกรรม

เวลา 13.00 น. วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มีการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ NOIR โดยคณาจารย์สาขาวิชาจิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ มช. ในงานพิธีเปิดอาคารที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ของสมาคมฝรั่งเศส (ตรงข้ามวัดชัยมงคล) ที่ชั้น 2 ของตัวอาคาร นิทรรศการจัดแสดงถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563