Call for Applications: โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Saga University ประเทศญี่ปุ่น Fall 2024

SAGA UNIVERSITY PROGRAM FOR ACADEMIC EXCHANGE 2024-2025 (SPACE-SAGA)

 

Saga University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ประจำภาคการศึกษา Fall 2024

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 1 ตุลาคม 2567 – 3 กุมภาพันธ์ 2568

 

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

(1) ผู้สมัครโครงการ SPACE-E and SPACE-SE ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ CEFR B2, TOEFL ITP 530, IELTS 5.5 (Overall), TOEFL iBT 72, TOEIC 740

(2) ผู้สมัครโครงการ SPACE-ECON, General Exchange Student ต้องมีคะแนนภาษาญี่ปุ่นตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้: ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า N2, ระดับบัณฑิตศึกษา ไม่ต่ำกว่า N1

(3) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ภาคการศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)

 

 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ

ดาวน์โหลด Factsheet ของโครงการ SU Factsheet 2024-2025

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น คุณสมบัติผู้สมัคร เอกสารการสมัครแต่ละโครงการ ฯลฯ ได้ที่ https://www.irdc.saga-u.ac.jp/foreignstudent/space/

 

*แนะนำโครงการ SPACE-E ให้กับนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์

 

เอกสารการสมัคร

  1. แบบฟอร์ม Forms No. 1-2 ใช้แบบฟอร์มใน link https://www.irdc.saga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2024/02/SAGA-application-form.pdf
  2. หนังสือแนะนำนักศึกษา (Recommendation Letter) ที่อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ที่นักศึกษาเคยเรียนด้วย เขียนเป็นภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ ไม่มีแบบฟอร์ม
  3. เอกสารแสดงผลการเรียน (Official Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ ขอได้ที่ตู้ kiosk ชั้น 1 สำนักทะเบียนฯ
  4. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา มช. (Certificate of Enrolment) ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ ขอได้ที่ตู้ kiosk ชั้น 1 สำนักทะเบียนฯ
  5. Application for Certificate of Eligibility for a Status of Residence ดาวน์โหลดที่นี่
  6. Certificate of Health ใช้แบบฟอร์มใน link (https://www.irdc.saga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2024/02/SAGA-application-form.pdf)
  7. Financial Support Statement (3500USD for 1 semester /7000USD for 1 year) ใช้แบบฟอร์มใน link
    (https://www.irdc.saga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2024/02/SAGA-application-form.pdf)
  8. สำเนาหน้าแรกของ Passport

 

นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ที่สนใจส่งเอกสารการสมัครที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2567

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะวิจิตรศิลป์
ชั้น 2 อาคารสำนักงาน
โทร. 053-944829
https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE