Call for Applications: โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Saga University (ญี่ปุ่น) Fall 2022 onsite

#โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาonsite

 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Saga University (ญี่ปุ่น)

เทอม Fall 2022

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ (ไม่รวมระยะเวลา Quarantine): 

 • 1 เทอม: ตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566
 • 2 เทอม: ตุลาคม 2565 – กรกฎาคม 2566

 

 

ประเภทของโครงการ

 1. SPACE-E (การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)
 2. SPACE-ECON (การเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น)
 3. SPACE-ARITA (การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)
 4. SPACE-SE (การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์)
 5. General Exchange Student (การเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น)
 6. Special Research Student (สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่งานวิจัยผ่านการหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษา ณ Saga University)

 

คุณสมบัติ:

 1. เป็นนักศึกษา ป.ตรี ชั้นชั้นปีที่ 2 – 3 (หรือ 4 ในหลักสูตร 5 ปี) หรือ นักศึกษาระดับปริญญาโท (ที่ยังไม่ได้ทำคาดว่าจะจบ หรือเหลือระยะเวลาศึกษา 1 เทอม ขึ้นไป) ยกเว้นโครงการ SPACE-E ต้องเป็นนักศึกษาปี 3 ขึ้นไป
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.80 ขึ้นไป

 

ผลคะแนนภาษาอังกฤษ

 1. สำหรับโครงการที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ CEFR B2, TOEFL ITP 530, IELTS 5.5 (Overall), TOEFL iBT 72, TOEIC 740
 2. สำหรับโครงการที่สอนด้วยภาษาญี่ปุ่น

JLPT N2 or higher for Undergraduates

JLPT N1 for Graduates

 

 

เอกสารการสมัคร:

 1. Application form
 2. Letter of Recommendation – หนังสือแนะนำจากอาจารย์ 1 ฉบับ
 3. Academic Transcript– ใบแสดงผลการเรียน (ขอได้ที่ Counter service สำนักทะเบียนฯ)
 4. Language Proficiency test results – เอกสารรับรองผลคะแนนสอบวัดระดับภาษา
 5. Certificate of Enrollment – เอกสารรับรองการเป็นนักศึกษา (ขอได้ที่ Counter service สำนักทะเบียนฯ)
 6. Application for Certificate of Eligibility for Status of Residence – เอกสารขอวีซ่านักเรียน (ในลิ้งค์ดาวน์โหลด)
 7. Certificate of Health – ใบรับรองแพทย์
 8. Financial Statement (Bank Statement, Salary certificate of your supporter, etc.) – หนังสือรับรองด้านการเงินของผู้ปกครอง เช่น ในรับรองเงินเดิน หรือสเตทเมนท์ที่ออกโดยธนาคาร
 9. Copy of Passport (JPG) สำเนาหน้าพาสปอร์ต
 10. Portfolio (only applicable to students in Art and Design major)

ผลงานที่คัดมาแล้ว 10 ผลงาน มีภาพและรายละเอียด หากเป็นไฟล์วิดีโอควรใช้นามสกุลที่เปิดใน Window Media Player หรือ Quick Time ความยาวไม่เกิน 5 นาที

 

ดาวน์โหลดเอกสารและอ่าน guideline ที่นี่

https://www.irdc.saga-u.ac.jp/foreignstudent/space/

 

 

กำหนดส่งเอกสาร:

นักศึกษาวิจิตรศิลป์ ส่งเอกสารที่หน่วยวิเทศฯ คณะ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565

 

 

นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารสมัคร

พี่วิ หน่วยวิเทศฯ คณะวิจิตรศิลป์

 1. Walk-in ชั้น 2 สำนักงานคณะฯ เวลา 8.30 – 16.30 น.
 2. inbox Facebook: https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE
 3. email: info@finearts.cmu.ac.th
 4. โทร. 053944829 เวลา 8.30 – 16.30 น.

 

หมายเหตุ:

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ
 2. เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัสCovid -19 กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนว่าหากนักศึกษาประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักด้วย
 3. Saga University อาจยกเลิกโครงการแลกเปลี่ยน หากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศญี่ปุ่นยังไม่คลี่คลาย