ขอเชิญนักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อสะท้อนคุณภาพการจัดการการศึกษาในโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือ ไทย – ไต้หวัน – ญี่ปุ่น – เวียดนาม

แบบสำรวจผลการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน ไทย และ เวียดนาม ในปี 2565

ขอเชิญนักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อสะท้อนคุณภาพการจัดการการศึกษาในโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือ ไทย – ไต้หวัน – ญี่ปุ่น – เวียดนาม
ในหัวข้อ การสำรวจความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน ไทย และ เวียดนาม ในปี 2565

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่
https://tirc.twaea.org.tw/th-survey2022/

Username สำหรับนักศึกษา มช : T0004
password: db9c627a

ขอความร่วมมือให้ความเห็นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565