เงินรางวัลพิเศษการผลิตหนังสือและตำรา คณะวิจิตรศิลป์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ฉบับที่ 31/2566 (เงินรางวัลพิเศษการผลิตหนังสือและตำรา คณะวิจิตรศิลป์)

 • กำหนดเงินรางวัลพิเศษการผลิตหนังสือและตำราที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานใน
  อัตราไม่เกิน 30,000 บาทต่อหนึ่งเรื่อง

 

 • การสมัครขอรับทุน (เปิดรับตลอดปี)

  1. ผู้แต่งจัดทำแบบคำขอรับเงินทุนฯ (แบบฟอร์มที่คณะกำหนด)

  2. แนบหลักฐานการตีพิมพ์ที่ระบุชื่อหนังสือ/ตำรา ชื่อผู้แต่ง สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ พร้อมแนบหลักฐานที่แสดงว่าผลงานเรื่องดังกล่าวผ่านการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของผลงานก่อนตีพิมพ์

  3. นำส่งเอกสารข้อ 1-2 (ไฟล์ pdf) ผ่านต้นสังกัดด้วยระบบ CMU e-document มายังงานบริหารงานวิจัยฯ คณะวิจิตรศิลป์

  *เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะแล้ว ขอความกรุณาผู้เสนอขอรับทุนนำส่ง “ใบสำคัญรับเงิน” ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ ที่งานบริหารงานวิจัยฯ เพื่อประกอบการจ่ายเงินทุนฯ*

 

 • เอกสาร / ประกาศ / แบบฟอร์มการขอรับทุน ดังลิงก์ที่ปรากฏด้านล่างนี้

01-ประกาศทุนหนังสือ-ตำรา

02-แบบคำขอรับทุนหนังสือ (.doc)

02-แบบคำขอรับทุนหนังสือ (.pdf)

03-ใบสำคัญรับเงิน