ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4220029

ดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

————————————————————————————————————————–

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

————————

ด้วยสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4220029 เพื่อรับผิดชอบงานบริการทั่วไป งานสวนและงานสนาม งานทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ งานดูแลทรัพย์สินของทางราชการ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,340 บาท รับสมัครจำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
 2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด
 3. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 4. เป็นเพศชาย
 5. ไม่เคยถูกเลิกจ้าง เพราะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือถูกให้ออกจากงานเนื่องจาก ถูกโทษทางวินัย จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
 6. จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ทั้งในฐานะผู้เสพ และผู้ขาย พร้อมทั้งยินยอม เข้ารับการตรวจสารเสพติดตามที่คณะฯ กำหนด
 7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

ข. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์พร้อมทั้งติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3×4 ซม.  จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน                             จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน           จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ           จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาคุณวุฒิ           จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาใบรับรองการตรวจเลือกทหารกองเกิน สด. 43 หรือสด. 8             จำนวน 1 ฉบับ
 7. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากที่ทำงานเดิม ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส           จำนวน 1 ฉบับ
 8. ใบรับรองแพทย์ ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน                               จำนวน 1 ฉบับ

ค. การสมัคร

สามารถยื่นใบสมัครและสมัครได้ที่ หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป       สำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

ง. วิธีการคัดเลือก

จะคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จ. การประกาศผลการคัดเลือก

จะประกาศผลการคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป หน่วยบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ และทางเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

 

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  3  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

(ลงนาม)  สุกรี  เกษรเกศรา

(รองศาสตราจารย์สุกรี เกษรเกศรา)

รองคณบดี  ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

 

Marka tescili protez sa