แผนยุทธศาสตร์คณะวิจิตรศิลป์

แผนยุทธศาสตร์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและศิลปะ ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและศิลปะ ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ผู้รับผิดชอบ

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัษฎา โปราณานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 2. อาจารย์ ดร.สราวุธ รูปิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

กลยุทธ์

 1. พัฒนาความเป็นเลิศทางองค์ความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปะบนความต้องการของสังค
 2. บูรณาการหลักสูตรศิลปะทุกแขนงภายในคณะบนพื้นฐานศิลปะและวัฒนธรรม
 3. บูรณาการการเรียนการสอนกับหลักสูตรภายนอก แบบสหวิทยาการ
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการรับทุนวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
 5. ส่งเสริมวิจัยนวัตกรรมทางด้านศิลปะสู่ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
 6. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตสู่สัมมาชีพ รับผิดชอบสังคม

เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิจิตรศิลป์มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษาและทักษะการทำงาน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและเพิ่มโอกาสในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สังคม และวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัษฎา โปราณานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 2. รองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

กลยุทธ์

 1. บูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน
 2. ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสำหรับการบรรลุสัมมาชีพ
 3. พัฒนาความสัมพันธ์กับเครือข่ายพันธมิตรผู้ประกอบการทั้งในท้องถิ่นและภายในประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ล้านนาสร้างสรรค์และศิลปะร่วมสมัย

เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ศูนย์รวมความเป็นเลิศด้านล้านนาสร้างสรรค์พร้อมทำนุบำรุงและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ล้านนาสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมสู่สังคม

ผู้รับผิดชอบ

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 2. รองศาสตราจารย์อุดม ฉิมภักดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมหอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มีความเป็นมาตรฐาน ร่วมกับองค์กรภายนอกเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านศิลปะที่เอื้อต่อการบริการวิชาการแก่สังคม
 2. ส่งเสริมและสร้างแบรนด์ดิ้งความเป็นเลิศด้านล้านนาสร้างสรรค์และศิลปะร่วมสมัย
  (Lanna Excellent Center)
 3. ส่งเสริมล้านนาสร้างสรรค์ และศิลปะร่วมสมัยสู่เครือข่ายผู้ประกอบการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการเติบโตของคณะฯ อย่างยั่งยืนและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ พัฒนาและขับเคลื่อนคณะวิจิตรศิลป์ เพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบ

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ จันทร์หอม รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน
 2. อาจารย์ ดร.สราวุธ รูปิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

กลยุทธ์

 1. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของคณะในฐานะศูนย์กลางความเป็นเลิศสำหรับชุมชนท้องถิ่นระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 2. แสวงหาและวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ
 3. มุ่งเน้นการรักษาอัตราคงอยู่และอัตราการสำเร็จการศึกษา เพื่อสนับสนุนความสำเร็จของนักศึกษา
 4. ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาที่มีศักยภาพด้วยการเพิ่มจำนวนทุนการศึกษา
 5. ผลักดันการบริหารองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความมั่นคงทางการคลัง ความยั่งยืน และความพอเพียง

เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์มีเสถียรภาพทางการเงินอย่างยั่งยืน ยืดหยุ่น และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างมั่นคง

ผู้รับผิดชอบ

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

กลยุทธ์

 1. การบริหารทรัพยากรเพื่อลดต้นทุน
 2. สร้างความคุ้มค่าคุ้มทุนของรายได้ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) ต่อค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน
 3. พัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างคณะ ศิษย์เก่าและผู้สนับสนุนทุนภายนอก เพื่อระดมทุนสำหรับการศึกษา
 4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่และสิ่งสนับสนุนภายในคณะวิจิตรศิลป์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพองค์กรภายในสู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศ

ผู้รับผิดชอบ

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ จันทร์หอม รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

กลยุทธ์

 1. พัฒนาการสื่อสารองค์กรสร้างความสามัคคี
 2. พัฒนาและส่งเสริมทักษะศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรเพื่อตอบโจทย์การทำงานยุคดิจิทัล
 3. สร้างองค์กรแห่งความสุข ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ แก่บุคลากรและนักศึกษา
 4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน