ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220051จำนวน 1 อัตรา

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

———————–

ด้วยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220051 อัตราเงินเดือน 37,000 บาท จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
 2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด
 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทางด้าน Media Arts and Design, Information Technology and Design, MSc Informatics (Cognitive Science and Natural Language), Animation, Creative Media Design, Digital Arts, Visual Arts, Graphic Design, Digital Media, Movie and Film, Media Design, Digital Sound, Media and Cultural Study, นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน, สังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ. 2560

ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป หน่วยบริหารงานบุคคล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2561 ในวันเวลาราชการ (หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th)

ค. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

 1. สำเนาคุณวุฒิการศึกษาและสำเนา Transcript จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน)           จำนวน 1 ฉบับ
 5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว                    จำนวน 1 รูป
 6. หลักฐานผลความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
 7. สำเนาเอกรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ฉบับ

ง. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

คณะวิจิตรศิลป์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2561 ณ ป้ายปิดประกาศงานบริหารทั่วไป และทางเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

จ. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

จะคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน (ทดลองสอน)         โดยจะแจ้งแนวทางในการสอบปฏิบัติการสอน (ทดลองสอน)และสอบสัมภาษณ์ ให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ป้ายปิดประกาศ         งานบริหารทั่วไป และทางเว็บไซต์ www.finearts.ac.th

 

ประกาศ ณ วันที่  4 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

(ลงชื่อ)           วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

(brandxhuaraches.com)