ขอเชิญนักศึกษาร่วมประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
หน่วยงานย่อย
บริการ
เฟซบุ๊ก
ข่าวเด่น
กิจกรรม “Art Therapy Workshop” ไทยแบ่งปันประสบการณ์กับเมียนมาร์ในการใช้ศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาทักษะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ [21/05/2015]
“SHINE LIGHT” นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาการออกแบบ วจศ. มช. [19/05/2015]
MAD : ERROR 502 (ตรวจงาน นศ. สาขาวิชา Media Arts and Design) [07/05/2015]
3R 4C : ระดมความคิด พิชิตการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของคณาจารย์ วจศ. มช. [06/05/2015]
ข่าวนิทรรศการศิลปะ
เทศกาลภาพยนต์นานาชาติพันธ์ “บินข้ามลวดหนามตอนที่ 5″
ERROR 502 : Media Arts and Design Exhibition
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิจิตรศิลป์
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
แนะนำบุคลากรใหม่
[ ภาควิชาศิลปะไทย ]
20/05/2015 :
นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ขนาดเล็ก “30:50″
[ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ]
20/04/2015 :
Project in Thai Art 2557
[ สาขาวิชาศิลปะไทย ]
20/05/2015 :
พิธีทำบุญหอภาพถ่ายล้านนา
[ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ]
31/03/2015 :
มายาคติระหว่างศาสนากับอำนาจ
[ Media Arts and Design ]
16/03/2015 :
รับสมัครนักศึกษา ป.โท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (รอบที่2)
[ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ป.โท ]
18/03/2015 :
โครงการ ASEAN Leaders Fostering Program 2015/2016 (ภายใน 6 ก.ค. 58)
[ บริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ]
22/05/2015 :
ERROR 502 : Media Arts and Design Exhibition
[ CHIANG MAI UNIVERSITY ART CENTER ]
08/05/2015 :1438732800
นัดพบ แดงชาด 01
[ ชมรมศิษย์เก่า ]
02/04/2015 :1423008000
นิทรรศการ TRUTH ในทุกๆสิ่งมีความจริง จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 – 2
[ ผลงานนักศึกษา ]
27/02/2015 :
หัวข้อและแขกรับเชิญประจำสัปดาห์
[ Voice of Arts ]
24/03/2015 :
ผู้บริหารพบคณาจารย์และบุคลากร สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
[ นโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ]
01/04/2015 :1420329600
โครงการจิตอาสา ร่วมแรงกาย เพื่อสังคม
[ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ]
01/04/2015 :1420329600
ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาบุคลากร
[ งานบริหารทั่วไป ]
22/05/2015 :
3R 4C : ระดมความคิด พิชิตการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของคณาจารย์ วจศ.
[ ประชาสัมพันธ์คณะวิจิตรศิลป์ ]
06/05/2015 :1433462400
พิธีเปิดศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ วันที่ 25-09-52
[ ศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ ]
10/04/2015 :1443916800
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาเอกรอบแรก (รุ่นที่สอง)
[ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ป.เอก ]
09/04/2015 :1441324800