ความก้าวหน้าของการผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก
วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
หน่วยงานย่อย
บริการ
เฟซบุ๊ก
ข่าวเด่น
วจศ. มช. ร่วมรับมอบเครื่องดนตรีพร้อมอุปกรณ์ สนับสนุน ชมรมดนตรีสากลสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Band [04/03/2019]
ปัจฉิมนิเทศ “เส้นทางชีวิต แนวคิวเด็กวิจิตร” ประจำปี 2562 [04/03/2019]
คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษารับมอบโล่และเงินรางวัล ในการประกวดความสวยงาม การตกแต่งภูมิทัศน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 53 [26/02/2019]
พิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ อ.พิชัย นิรันต์ [08/02/2019]
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิจิตรศิลป์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
รูปแบบการพิมพ์ศิลปนิพนธ์ ภาควิชาทัศนศิลป์
[ ภาควิชาทัศนศิลป์ ]
29/12/2016 :
ห้องเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ ครั้งที่ 4
[ ภาควิชาศิลปะไทย ]
06/02/2018 :1527897600
2015 HAIKU-Sculpture in Chiang Mai
[ สาขาประติมากรรม ]
26/06/2015 :
นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ขนาดเล็ก “30:50″
[ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ]
20/04/2015 :
(English) Skopjeposter ISPC “Enabled for Disabled”
[ สาขาวิชาการออกแบบ ]
08/01/2016 :1470009600
การบรรยายพิเศษเรื่อง “ผ้าห่อศพ”
[ สาขาวิชาศิลปะไทย ]
05/02/2018 :1525219200
การแสดงชุด Ballad of Nature
[ สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง ]
05/11/2016 :1462924800
ประกาศรับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อเข้าศึกษาในโค
[ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ]
14/09/2015 :
อากาศยานไร้คนขับกับการจัดการสื่อศิลปะ
[ Media Arts and Design Division ]
21/09/2015 :
ART THESIS EXHIBITION “Do อิด”
[ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ป.โท ]
13/09/2017 :
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Faculty of Arts, Aichi University of the A
[ บริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ]
25/10/2018 :
นัดพบ แดงชาด 01
[ ชมรมศิษย์เก่า ]
02/04/2015 :1423008000
ระเบียบคณะวิจิตรศิลป์ ว่าด้วยการใช้รถส่วนกลางของคณะ
[ ยานพาหนะ ]
28/06/2017 :
นิทรรศการ TRUTH ในทุกๆสิ่งมีความจริง จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 – 2
[ ผลงานนักศึกษา ]
27/02/2015 :
“Beethoven’s Double Five Concert”
[ Voice of Arts ]
14/08/2015 :
ผู้บริหารพบคณาจารย์และบุคลากร สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
[ นโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ]
01/04/2015 :1420329600
กิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟ
[ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ]
20/08/2015 :
ข้อมูลการลงเวลาเข้า-ออกการปฏิบัติงาน
[ งานบริหารทั่วไป ]
03/06/2015 :1425600000
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
[ การเงินการคลังและพัสดุ ]
26/04/2017 :
พิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ อ.พิชัย นิรันต์
[ ประชาสัมพันธ์คณะวิจิตรศิลป์ ]
08/02/2019 :1564704000
พิธีเปิดศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ วันที่ 25-09-52
[ ศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ ]
10/04/2015 :1443916800
ประกาศเรื่องการจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ในรุปแบบนิทรรศการของนักศึกษาปริญ
[ หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ]
29/12/2016 :
ประกาศ สำหรับ นักศึกษาที่ต้องการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ หรือ
[ สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม ป.โท ]
28/05/2015 :
Marka tescili protez sa