ความก้าวหน้าของการผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก
วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
หน่วยงานย่อย
บริการ
เฟซบุ๊ก
ข่าวเด่น
วจศ. มช. ขอแสดงความยินดีกับคณบดี รศ. ดร. วรลัญจก์ ได้รับยกย่องให้เป็นผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น พุทธศักราช 2559 [23/05/2016]
วจศ. มช. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อัศวิณีย์ หวานจริง รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “สาขาครูดีเด่น” ประจำปี 2559 [15/08/2016]
“เด็กวิจิตรฯร่วมใจสร้างฝาย เพื่อฟื้นคืนผืนป่าให้มีน้ำใช้” [23/08/2016]
วจศ. มช. ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม ประจำปี 2559 [18/08/2016]
ข่าวนิทรรศการศิลปะ
The Photography Exhibition “Metamorphosis of Japan After the War”
นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 33
นิทรรศการศิลปะเครื่องรักเอเชีย 2016 ASIAN LACQUER CRAFT
นิทรรศการ ภาพพิมพ์ไม้ ชุด ทัศนียภาพ ๙ วัดสำคัญแห่งนครเชียงใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิจิตรศิลป์
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
นิทรรศการผลงานคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปี 2558
[ ภาควิชาทัศนศิลป์ ]
11/08/2015 :1446940800
เชิญชมการแสดง “นาฏยเปิงใจ เจียงใหม่เจ็ดร้อยซาวขวบปี๋”
[ ภาควิชาศิลปะไทย ]
29/07/2016 :
2015 HAIKU-Sculpture in Chiang Mai
[ สาขาประติมากรรม ]
26/06/2015 :
นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ขนาดเล็ก “30:50″
[ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ]
20/04/2015 :
(English) Skopjeposter ISPC “Enabled for Disabled”
[ สาขาวิชาการออกแบบ ]
08/01/2016 :1470009600
รศ.อัศวิณีย์ หวานจริง รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “สาขาครูดีเด่น̶
[ สาขาวิชาศิลปะไทย ]
11/08/2016 :1478563200
ศูนย์วัฒนธรรมแดนโสมชวนแอ่ว งาน ‘เกาหลีสัญจร’ณ เชียงใหม่ 30-31ตค.58
[ สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง ]
21/10/2015 :
ประกาศรับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อเข้าศึกษาในโค
[ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ]
14/09/2015 :
อากาศยานไร้คนขับกับการจัดการสื่อศิลปะ
[ Media Arts and Design Division ]
21/09/2015 :
Indigo & Oil Exhibition by Lynn Taylor
[ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ป.โท ]
27/06/2016 :
[สำหรับอาจารย์] ทุนอุดหนุนการวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ และงานสร้างสรรค์เชิ
[ บริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ]
15/08/2016 :
นิทรรศการ ภาพพิมพ์ไม้ ชุด ทัศนียภาพ ๙ วัดสำคัญแห่งนครเชียงใหม่
[ CHIANG MAI UNIVERSITY ART CENTER ]
05/02/2016 :1462147200
นัดพบ แดงชาด 01
[ ชมรมศิษย์เก่า ]
02/04/2015 :1423008000
นิทรรศการ TRUTH ในทุกๆสิ่งมีความจริง จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 – 2
[ ผลงานนักศึกษา ]
27/02/2015 :
“Beethoven’s Double Five Concert”
[ Voice of Arts ]
14/08/2015 :
ผู้บริหารพบคณาจารย์และบุคลากร สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
[ นโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ]
01/04/2015 :1420329600
กิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟ
[ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ]
20/08/2015 :
ข้อมูลการลงเวลาเข้า-ออกการปฏิบัติงาน
[ งานบริหารทั่วไป ]
03/06/2015 :1425600000
ขั้นตอนการเดินเอกสาร งานการเงิน การคลังและพัสดุ
[ การเงินการคลังและพัสดุ ]
11/01/2016 :1477958400
วจศ. มช. ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม ประจำปี 2559
[ ประชาสัมพันธ์คณะวิจิตรศิลป์ ]
18/08/2016 :
พิธีเปิดศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ วันที่ 25-09-52
[ ศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ ]
10/04/2015 :1443916800
นักศึกษาปริญญาเอก (รุ่นแรก)
[ หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ]
09/04/2015 :1441324800
ประกาศ สำหรับ นักศึกษาที่ต้องการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ หรือ
[ สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม ป.โท ]
28/05/2015 :
1