ความก้าวหน้าของการผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก
วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
หน่วยงานย่อย
บริการ
เฟซบุ๊ก
ข่าวเด่น
งานแถลงข่าว พิธีอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าเข้าเวียงเชียงใหม่ [30/05/2016]
ปิดเทอมพัฒนาบุคลากรใน โครงการการใช้งานระบบปฏิทินบน Desktop (Rainlender) [30/05/2016]
วจศ. มช. จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ [25/05/2016]
วจศ. มช. ขอแสดงความยินดีกับคณบดี รศ. ดร. วรลัญจก์ ได้รับยกย่องให้เป็นผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น พุทธศักราช 2559 [23/05/2016]
ข่าวนิทรรศการศิลปะ
นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 33
นิทรรศการศิลปะเครื่องรักเอเชีย 2016 ASIAN LACQUER CRAFT
นิทรรศการ ภาพพิมพ์ไม้ ชุด ทัศนียภาพ ๙ วัดสำคัญแห่งนครเชียงใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิจิตรศิลป์
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
นิทรรศการผลงานคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปี 2558
[ ภาควิชาทัศนศิลป์ ]
11/08/2015 :1446940800
นักศึกษาสาขาออกแบบ ชนะเลิศประกวดโลโก้
[ ภาควิชาศิลปะไทย ]
30/11/2015 :
2015 HAIKU-Sculpture in Chiang Mai
[ สาขาประติมากรรม ]
26/06/2015 :
นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ขนาดเล็ก “30:50″
[ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ]
20/04/2015 :
(English) Skopjeposter ISPC “Enabled for Disabled”
[ สาขาวิชาการออกแบบ ]
08/01/2016 :1470009600
ศิลปกรรมกระจก
[ สาขาวิชาศิลปะไทย ]
16/02/2016 :
ศูนย์วัฒนธรรมแดนโสมชวนแอ่ว งาน ‘เกาหลีสัญจร’ณ เชียงใหม่ 30-31ตค.58
[ สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง ]
21/10/2015 :
ประกาศรับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อเข้าศึกษาในโค
[ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ]
14/09/2015 :
อากาศยานไร้คนขับกับการจัดการสื่อศิลปะ
[ Media Arts and Design Division ]
21/09/2015 :
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ นักศ
[ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ป.โท ]
12/05/2016 :1480896000
รับสมัครบุคลากรร่วมโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรพัฒนานักวิจัย&
[ บริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ]
30/05/2016 :
นิทรรศการ ภาพพิมพ์ไม้ ชุด ทัศนียภาพ ๙ วัดสำคัญแห่งนครเชียงใหม่
[ CHIANG MAI UNIVERSITY ART CENTER ]
05/02/2016 :1462147200
นัดพบ แดงชาด 01
[ ชมรมศิษย์เก่า ]
02/04/2015 :1423008000
นิทรรศการ TRUTH ในทุกๆสิ่งมีความจริง จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 – 2
[ ผลงานนักศึกษา ]
27/02/2015 :
“Beethoven’s Double Five Concert”
[ Voice of Arts ]
14/08/2015 :
ผู้บริหารพบคณาจารย์และบุคลากร สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
[ นโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ]
01/04/2015 :1420329600
กิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟ
[ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ]
20/08/2015 :
ข้อมูลการลงเวลาเข้า-ออกการปฏิบัติงาน
[ งานบริหารทั่วไป ]
03/06/2015 :1425600000
ขั้นตอนการเดินเอกสาร งานการเงิน การคลังและพัสดุ
[ การเงินการคลังและพัสดุ ]
11/01/2016 :1477958400
วจศ. มช. ขอแสดงความยินดีกับคณบดี รศ. ดร. วรลัญจก์ ได้รับยกย่องให้เป็นผ
[ ประชาสัมพันธ์คณะวิจิตรศิลป์ ]
23/05/2016 :
พิธีเปิดศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ วันที่ 25-09-52
[ ศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ ]
10/04/2015 :1443916800
นักศึกษาปริญญาเอก (รุ่นแรก)
[ หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ]
09/04/2015 :1441324800
ประกาศ สำหรับ นักศึกษาที่ต้องการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ หรือ
[ สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม ป.โท ]
28/05/2015 :