ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2558
ขอเชิญนักศึกษาร่วมประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
หน่วยงานย่อย
บริการ
เฟซบุ๊ก
ข่าวเด่น
การแสดงงานนิทรรศการ ก(1×1)+2=X ของ นศ. ป.โท สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [29/03/2015]
วันสำเร็จการเรียนรู้ศิลปะเด็กภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 [28/03/2015]
ความร่วมมือทางวิชาการยุคใหม่ในอนาคต(ไทย-ญี่ปุ่น) [26/03/2015]
เยาวชนรุ่นใหม่เรียนรู้ล่วงหน้า(มัธยมปลาย-ปริญญาตรี) Photo Art Camp 2015 (21-22 มี.ค. 2558) [26/03/2015]
ข่าวนิทรรศการศิลปะ
ART THESIS EXHIBITION ก(1×1) + 2 =x
นิทรรศการ ศิลปนิพนธ์ ART THESIS Exhibition 2015 RMUTL ผลงานโดย นักศึกษาสาขาศิลปกรรมชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2558 สาขาวิชาจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และศิลปะไทย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 15 มีนาคม 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิจิตรศิลป์
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
การแสดง “Songs of God” โดย Chiangmai Choir
[ ภาควิชาศิลปะไทย ]
24/03/2015
บรรยากาศการเรียนการสอนในสตูดิโอ
[ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ]
06/03/2015
มายาคติระหว่างศาสนากับอำนาจ
[ Media Arts and Design ]
16/03/2015
รับสมัครนักศึกษา ป.โท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (รอบที่2)
[ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ป.โท ]
18/03/2015
หน่วยวิเทศร่วมบรรยายในงานมัชฉิมนิเทศ
[ บริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ]
25/02/2015
นิทรรศการ ศิลปนิพนธ์ ART THESIS Exhibition 2015 RMUTL ผลงานโดย นักศึกษ
[ CHIANG MAI UNIVERSITY ART CENTER ]
27/02/2015
นิทรรศการ TRUTH ในทุกๆสิ่งมีความจริง จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 – 2
[ ผลงานนักศึกษา ]
27/02/2015
ฟังรายการสด
[ Voice of Arts ]
25/02/2015
กิจกรรม QA สัญจร ประจำปี 2558
[ นโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ]
20/03/2015
โครงการฝึกอบรมการนำเสนอและพัฒนาบุคลิกภาพ
[ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา ]
11/03/2015
ฝึกอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เดือนกุมภาพันธ์ 2558
[ งานบริหารทั่วไป ]
03/02/2015
เยาวชนรุ่นใหม่เรียนรู้ล่วงหน้า(มัธยมปลาย-ปริญญาตรี) Photo Art Camp 201
[ ประชาสัมพันธ์คณะวิจิตรศิลป์ ]
26/03/2015