ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาดนตรี แบบ 1 และ แบบ 2 (ภาคปกติ – ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เอกสารดาวน์โหลด: 20221012-รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ดนตรี