ประชาสัมพันธ์ทุนของคณะวิจิตรศิลป์ ปีงบประมาณ 2565

เรียน คณาจารย์ทุกท่าน

ประชาสัมพันธ์ทุนของคณะวิจิตรศิลป์ ปีงบประมาณ 2565

(จำนวนทุน 3 ประเภท) ดังนี้
1. ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนโครงการชุด
  • สมัครขอรับทุนฯ ได้ถึง วันที่ 31 มี.ค. 2565
  • รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารที่ https://cmu.to/fofa-fund-set2022
.
2. เปิดรับทุนสนับสนุนการจัดทำตำรา/หนังสือ
  • สมัครขอรับทุนฯ ได้ถึง วันที่ 31 มี.ค. 2565
  • รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารที่ https://cmu.to/fofa-book2022
.
3. ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ
  • สมัครขอรับทุนฯ ได้ตลอดปี
  • รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารที่ https://cmu.to/fofa-journalQ
__________________________________________
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานบริหารงานวิจัยฯ
โทร 4-4829