เอกสารดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม งานบริหารทั่วไป

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จากคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคุณวุฒิปริญญาโท

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ภาควิชาทัศนศิลป์

รูปแบบการพิมพ์ศิลปนิพนธ์ ภาควิชาทัศนศิลป์

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ระดับบัณฑิตศึกษา

ลิงค์ระบบสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับการ

  • การส่งผลภาษาต่างประเทศ
  • การส่ง (submit) ปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
  • การตรวจการคัดลอก Turn it in
  • การส่งผลงานทางวิชาการ

http://student.grad.cmu.ac.th

ลิงค์ระบบขอหนังสือรับรองออนไลน์

(Request for Recommendation Letter System)

http://admission.grad.cmu.ac.th/certificate/dist/index.html

แบบคำร้องทั่วไป (General Request Form) สำหรับการขอลาออก/ลงทะเบียนหลังกำหนดกรณีพิเศษและอื่นๆ ดาวน์โหลด

แบบรายงานความก้าวหน้าการศึกษา (Progress Report of Study) ดาวน์โหลด

แบบคำขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพนักศึกษา (Leave While Holding Student Status) ดาวน์โหลด

 

คู่มือการลงทะเบียน

แบบฟอร์มสำหรับการขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

  • แบบขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างปริญญานิพนธ์ (Request Form for Dissertation/Thesis/I.S. Title and Proposal Approval) ดาวน์โหลด

  • หนังสือยินยอมมอบทรัพย์สินทางปัญญา (Letter of consent to Consign Intellectual Proparties) ดาวน์โหลด

  • แบบฟอร์มตรวจสอบชื่อหัวข้อโครงร่างเพื่อทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ (Checking Form for Thesis Proposal Title) ดาวน์โหลด

  • แบบฟอร์มตรวจสอบบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง (Checking Form for References and Bibliography) ดาวน์โหลด

แบบขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหัวข้อ ดุษฎีบัณฑิต/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ

(Request Form for Changing Title of Dissertation/Thesis/I.S.)

ดาวน์โหลด

แบบเสนอขอสอบ ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ (Application Form for Dissertation/Thesis/I.S. Examination)

ดาวน์โหลด

• เว็บไซด์การตรวจการคัดลอก Turn it in

http://student.grad.cmu.ac.th

แบบคำร้องขอย้ายสาขาวิชาภายในคณะ หรือขอเปลี่ยนแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิม

(Request Form for Changing Program Type Plan of Study)

ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอขยายระยะเวลาการศึกษา (Extension of Study) ดาวน์โหลด

คู่มือและขั้นตอนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Hand Book for Graduated Student) ดาวน์โหลด

คู่มือการเขียนหัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ์

• ตัวอย่างการพิมพ์แบบเสนอหัวข้อโครงร่างเพื่อเสนอทำปริญญานิพนธ์ ดาวน์โหลด

• ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม รูปแบบ APA 6th Edition ตามประเภทของแหล่งที่มา ดาวน์โหลด

Provigil