⚠ ก่อนนักศึกษา ป.โท และ ป.เอก จะเสนอขอสอบจบฯ ⚠ ? อย่าลืม ตรวจสอบความซ้ำซ้อนและการคัดลอกผลงานวิชาการ ผ่านโปรแกรม Turnitin ทั้งก่อนสอบฯและหลังสอบฯ ปริญญานิพนธ์ กันด้วยนะจ๊ะ

⚠ ก่อนนักศึกษา ป.โท และ ป.เอก จะเสนอขอสอบจบฯ ⚠
? อย่าลืม ตรวจสอบความซ้ำซ้อนและการคัดลอกผลงานวิชาการ ผ่านโปรแกรม Turnitin ทั้งก่อนสอบฯและหลังสอบฯ ปริญญานิพนธ์ กันด้วยนะจ๊ะ
https://www.turnitin.com/
.
Turn it in คืออะไร ❔ :
โปรแกรม Turnitin เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจสอบความซ้ำซ้อนและตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการยื่นประกอบ ไม่ว่าจะใช้ในการตรวจสอบก่อนเสนอขอสอบปริญญานิพนธ์ หรือเป็นหลักฐานก่อนการส่งตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ หรืออื่น ๆ
.
ต้องตรวจสอบความซ้ำซ้อน ตอนไหนนะ ❔:
? ก่อน การเสนอขอสอบจบปริญญานิพนธ์ เนื่องจากนักศึกษาต้องยื่นผลการตรวจความซ้ำซ้อนฯ ควบคู่กับยื่นแบบเสนอขอสอบปริญญานิพนธ์
? หลัง จากสอบจบปริญญานิพนธ์ นักศึกษาต้องส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ ลงฐานข้อมูล Turnitin โดยนักศึกษาจะได้รับใบรายงานการส่งไฟล์สมบูรณ์ของปริญญานิพนธ์ หลังจากบันทึกลงฐานข้อมูลแล้ว เพื่อนำมายื่นเสนอขออนุมัติสำเร็จการศึกษา
.
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถขอรับสิทธิ์การใช้งาน Turnitin เพียงยืนยันตัวตนด้วย CMU Account ได้ที่ https://services.library.cmu.ac.th/turnitin/