กำหนดการยื่นข้อเสนอโครงการทุนวิจัย ประจำเดือนสิงหาคม 2565

เรียน คณาจารย์ทุกท่าน
     งานบริหารงานวิจัยฯ คณะวิจิตรศิลป์ ขอแจ้งกำหนดการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 รายละเอียดดังนี้
1. ทุน วช. โครงการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2566
     (แผนงาน P17 พัฒนาและประยุกต์ใช้มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ฯ)
อาจารย์ท่านใดประสงค์ขอรับทุน วช. โปรดดำเนินการ
1.1 ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.go.th/Login.aspx) ภายในวันที่ 11 ส.ค. 2565 (ก่อน 18.00 น.)
1.2 จัดส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 1 ชุด ผ่านภาควิชา มายังงานบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 9 ส.ค. 2565 (ก่อน 16.30 น.) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. ทุนอุดหนุนวิจัยฯ คณะวิจิตรศิลป์ ปีงบประมาณ 2566
อาจารย์ท่านใดประสงค์ขอรับทุนคณะวิจิตรศิลป์ โปรดดำเนินการ
2.1 จัดส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 10 ชุด
2.2 ส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการ (Word) มายังอีเมล research.fofa@cmu.ac.th
2.3 แนบหนังสือรับรองของหัวหน้าโครงการ 1 ชุด
  • โปรดจัดส่งเอกสาร ผ่านภาควิชามายัง งานบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 11 ส.ค. 2565 (ก่อน 16.30 น.)
  • รายละเอียดเพิ่มเติมที่ >> https://cmu.to/fofa-funds2023

———————————————————————-

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

คณะวิจิตรศิลป์

โทร. 053-944829

———————————————————————-

Research Administrations, Academic Services and International Relations

Faculty of Fine Arts, CMU

Tel. 053944829