Call for applications: โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Chonnam National University (เกาหลี) Fall 2022 (Onsite)

 

รายละเอียด

Chonnam National University สาธารณรัฐเกาหลี ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Fall 2022

 

 

โครงการแลกเปลี่ยนเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโทเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี รวมไปถึงการศึกษาในสาขาวิชาการทั่วไป ณ Chonnam National University ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา – 1 ปี นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโรงการจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ (ไม่รวมระยะเวลา Quarantine)

 1. 1 เทอม กันยายน – ธันวาคม 2565
  2. 2 เทอม กันยายน 2565 – มิถุนายน 2566

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. CV
 2. Transcript
 3. Copy of Passport
 4. Certificate of Eligibility
 5. 3 ID Photos
 6. Study Plan

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Factsheet : https://international.jnu.ac.kr/Inbound/Incoming/FactSheet

Courses in English : https://international.jnu.ac.kr/Program/CouseInEnglish.aspx

 

กำหนดส่งเอกสาร:

 

นักศึกษาวิจิตรศิลป์ ส่งเอกสารที่หน่วยวิเทศฯ คณะ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2565

 

 

นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารสมัคร

พี่วิ หน่วยวิเทศฯ คณะวิจิตรศิลป์

 1. Walk-in ชั้น 2 สำนักงานคณะฯ เวลา 30 – 16.30 น.
 2. inbox Facebook: https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE
 3. email: info@finearts.cmu.ac.th
 4. โทร. 053944829 เวลา 30 – 16.30 น.

 

หมายเหตุ:

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ
 2. มหาวิทยาลัยเจ้าภาพอาจยกเลิกโครงการแลกเปลี่ยน หากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศเกาหลียังไม่คลี่คลาย