ทุนระยะสั้น Canada – ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development

The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchange for Development (SEED) 2024 – 2025

รัฐบาลแคนาดาประกาศมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchange for Development (SEED) สำหรับปีการศึกษา 2567-2568

ให้กับนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนในระดับปริญญาตรี โทและเอก เพื่อศึกษาและ/หรือทำงานวิจัยระยะสั้นในประเทศแคนาดา

ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมาย 2030 Agenda for Sustainable Development

ซึ่งโครงการ SEED ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 7 แล้ว และที่ผ่านมาประเทศไทยมีจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมากเป็นลำดับต้นของประเทศสมาชิกอาเซียน

 

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng  

หรือ https://shorturl.at/eyMU5


โดยมีกำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 21 มีนาคม 2567

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนระดับปริญญาตรี ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารการสมัครฯ ยังคณะภายในวันที่ 11 มีนาคม 2567 เพื่อดำเนินการต่อไป

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนระดับบัณฑิตศึกษา หากดำเนินการสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณาสำเนาแจ้งคณะเพื่อเป็นข้อมูล

หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะวิจิตรศิลป์
ชั้น 2 อาคารสำนักงาน
โทร. 053-944829