Call for Applications: โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ณ Chiba University of Commerce (ญี่ปุ่น) onsite

#โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาonsite

Call for Applications: โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ณ Chiba University of Commerce (ญี่ปุ่น) onsite

 

Chiba University of Commerce (ญี่ปุ่น) ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น CUC Summer Program 2022 (onsite)

 

กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือน 17 – 26 สิงหาคม 2565

 

นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการสนับสนุนด้านที่พัก อาหาร (ไม่รวมอาหารในวันหยุด) ค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้ 2 คน (เพศชาย 1 คน และเพศหญิง 1 คน) นักศึกษาที่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯนี้ จะต้องไม่เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับ Chiba University of Commerce มาก่อน

 

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

  1. Statement of Purpose (Free Form)
  2. CV
  3. Copy of Passport

 

 

นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ที่สนใจโปรดส่งเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ดาวน์โหลด

1.2022 CUC Summer Program

2. Agreement

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงกรแลกเปลี่ยน CUC Summer Program 2022

 

นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารสมัคร

พี่วิ หน่วยวิเทศฯ คณะวิจิตรศิลป์

Walk-in ชั้น 2 สำนักงานคณะฯ เวลา 8.30 – 16.30 น.

inbox Facebook: https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE

email: info@finearts.cmu.ac.th

โทร. 053944829 เวลา 8.30 – 16.30 น.