การเปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยฯ คณะวิจิตรศิลป์ ปีงบประมาณ 2566

เรียน คณาจารย์ทุกท่าน

    ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยฯ คณะวิจิตรศิลป์ ปีงบประมาณ 2566

  • เปิดรับจำนวน 9 ทุนๆ ละ ไม่เกิน 90,000 บาท
  • ระยะเวลาการวิจัย 1 ปี
 
  • ผู้ประสงค์สมัครรับทุนฯ โปรดดำเนินการดังนี้
  1. จัดส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 10 ชุด
  2. ส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการ (Word) มายังอีเมล research.fofa@cmu.ac.th
  3. แนบหนังสือรับรองของหัวหน้าโครงการ 1 ชุด
*โปรดจัดส่งเอกสาร ผ่านภาควิชามายัง งานบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 11 ส.ค. 65*

 

———————————————————————

 

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

คณะวิจิตรศิลป์

โทร. 053-944829

Research Administrations, Academic Services and International Relations

Faculty of Fine Arts, CMU

Tel. 053944829