ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program 2023 สำหรับผู้บริหารระดับกลาง

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright) ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program 2023
สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 10-12 เดือน
จุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิชาชีพระดับกลาง
เพื่อก้าวไปเป็นผู้นำที่เท่าทันความก้าวหน้าและตระหนักถึงปัญหาร่วมของพลโลก สร้างเครือข่ายในวงการวิชาการและวิชาชีพ
โดยสาขาที่รับสมัคร มุ่งเน้นด้านการบริหาร การจัดการ การวางแผนและนโยบาย

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. สัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี
2. คะแนนเฉลี่ยตลอดการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
3. มีผลคะแนน TOEFL iBT อย่างน้อย 71 คะแนน IELTS Academic อย่างน้อย 6.0
4. อายุระหว่าง 30 – 55 ปี ดำรงตำแหน่งบริหารหรือมีบทบาทเชิงนโยบาย
ทั้งนี้ สามารถสมัครขอรับทุนออนไลน์ได้โดยตรง หมดเขตการรับสมัคร 30 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น.
อ่านรายละเอียดที่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าของฟุลไบรท์ที่
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright)