Call for Applications: โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kristianstad University (สวีเดน) Fall 2022 Onsite

 

#โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาonsite

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kristianstad University (สวีเดน)

เทอม Autumn 2022

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

สิงหาคม 2565 – มกราคม 25655

 

 • สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ยกเว้นชั้นปีสุดท้าย)ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดี
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ
 • มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมือง Kristianstad ทางตอนใต้ของประเทศสวีเดน
 • ไม่มีวิชาด้านศิลปะ แต่นักศึกษาสามารถเลือกลงวิชาที่เปิดสอนอื่นๆที่ตนสนใจได้
  โดยดูวิชาที่เปิดสอนได้ที่นี่ https://www.hkr.se/en/study-at-hkr/programmes-and-courses/courses-in-english—exchange-students/

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารและอ่าน guideline ที่นี่

https://cmu.to/-iwc9

และ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Kristianstad University Autumn 2022

hkr-teacher-education

HKR fact sheet 2022-23

exchangestudybrochure

 

เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย

 1. application form
 2. Copy of academic transcript – ทรานสคริปต์ภาษาอังกฤษ ขอได้ที่สำนักทะเบียนฯ
 3. Copy of Passport – สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง
 4. Copy of language proficiency test (if any) – สำเนาผลสอบวัดความรู้ภาษาอังฤษ (ถ้ามี)

 

กำหนดส่งเอกสาร:

นักศึกษาวิจิตรศิลป์ ส่งเอกสารที่หน่วยวิเทศฯ คณะ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565

 

นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารสมัคร

พี่วิ หน่วยวิเทศฯ คณะวิจิตรศิลป์

 1. Walk-in ชั้น 2 สำนักงานคณะฯ เวลา 8.30 – 16.30 น.
 2. inbox Facebook: https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE
 3. email: info@finearts.cmu.ac.th
 4. โทร. 053944829 เวลา 8.30 – 16.30 น.

 

หมายเหตุ:

 1. เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัส Covid -19 กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนว่าหากนักศึกษาประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักด้วย
 2. มหาวิทยาลัยเจ้าภาพอาจยกเลิกโครงการแลกเปลี่ยนได้ ด้วยเหตุผลด้านสาธารณสุข