การเปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น โดย JICA

การเปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น โดย JICA

สำนักงานปลัดการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งว่าองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)
แจ้งการเปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง รัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณรัฐบาลญี่ปุ่น 2023

Note: 3 Areas ที่ JICA ให้ความสำคัญคือ

  1. Free and Open Indo Pacific (FOIP)
  2. 2. Post covid-19 resilient health system
  3. 3. Human Security

-ลักษณะของโครงการคือการขอให้ญี่ปุ่นส่งผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมให้กับองค์กรในประเทศไทย/ หรือส่งไปอบรมกับผู้เชี่ยวชาญที่ญี่ปุ่น

จึงประสงค์ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจทราบ หากประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการ โปรดจัดส่งข้อเสนอฉบับย่อ (Summary Sheet)
ส่งให้ JICA ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ somsri.ti@jica.go.jp และ สำเนาแจ้ง woraphong.j@mhesi.go.th ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ผู้สนใจที่สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการ
โปรดจัดส่งข้อเสนอฉบับย่อ (Summary Sheet) ให้กองวิเทศสัมพันธ์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที irdcmu@gmail.com
และ สำเนาแจ้ง warunee.k@cmu.ac.th ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร:

Attache ข้อมูลประกอบข้อเสนอโครงการ JICA
Summary Sheet
บันทึกจากกองวิเทศ JICA 2023