Call for Applications: คอร์สออนไลน์ KU-EOL Spring 2022 โดย Kansai University (ญี่ปุ่น)

 

#โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาonline

KU-EOL (Kansai University Engaged/Exchange Online Learning)

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

21 พฤษภาคม 2565 – 15 กรกฎาคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น ดังนี้

1.กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา

2.มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และ

3.มีคะแนนภาษาอังกฤษ CEFR B2หรือเทียบเท่า หรือ มีคะแนนภาษาญี่ปุ่น JLPT N2หรือเทียบเท่า

 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการโดยผู้เข้าร่วมโครงการที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพกำหนดจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อโครงการสิ้นสุด

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารและอ่าน guideline ที่นี่

https://cmu.to/EReWz

 

เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย

  1. KU-EOL 2022 (Spring) Application Form
  2. Copy of academic transcript – ทรานสคริปต์ภาษาอังกฤษ ขอได้ที่สำนักทะเบียนฯ
  3. Copy of language proficiency test– สำเนาผลสอบวัดความรู้ภาษาอังฤษ/ญี่ปุ่น

 

กำหนดส่งเอกสาร:

นักศึกษาวิจิตรศิลป์ ส่งเอกสารที่หน่วยวิเทศฯ คณะ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565

 

นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารสมัคร

พี่วิ หน่วยวิเทศฯ คณะวิจิตรศิลป์

  1. Walk-in ชั้น 2 สำนักงานคณะฯ เวลา 8.30 – 16.30 น.
  2. inbox Facebook: https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE
  3. email: info@finearts.cmu.ac.th
  4. โทร. 053944829 เวลา 8.30 – 16.30 น.