การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจาก The Murata Science Foundation ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจาก The Murata Science Foundation ประจำปี 2565

 

The Murata Science Foundation Research Grant เป็นทุนวิจัยความร่วมมือของ The Murata Science Foundation และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้ประสานงาน

 

อาจารย์และนักวิจัยสังกัดทุกส่วนงานใน มช. สามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้

 

จำนวนทุน 10 ทุน

ทุนละ 500,000 เยน (ประมาณ 134,000 บาท)

เงื่อนไนการขอรับทุน

 1. หัวหน้าโครงการจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุน MFS ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
 2. หัวข้องานวิจัยเกี่ยวข้องกับประเด็นต่อไปนี้

2.1 Energy, Environment, Food, Health, well-being, Cultural Heritage, Electronics

2.2 Humanities and Social Science research for Globalization

 1. หัวหน้าโครงการจะต้องเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่เกิน 5 ปี หรือมีอายุไม่เกิน 40 ปี (ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565)
 2. สามารถมีนักวิจัยร่วมได้ โดยให้แนบประวัติของแต่ละบุคคล ระบุความเกี่ยวข้องในการดูแลนักศึกษาและการเรียนการสอน (ถ้ามี) ทั้งนี้ นักวิจัยรุ่นใหม่ต้องเป็นหัวหน้าโครงการ
 3. เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการเห็นชอบจากส่วนงานต้นสังกัดแล้ว
 4. โครงการวิจัยสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลา 1 ปี
 5. งบประมาณในการดำเนินโครงการวิจัย วงเงินไม่เกิน 500,000 เยน (ประมาณ 134,000 บาท)
 6. แหล่งทุนจะให้การสนับสนุน ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัยไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณโครงการ ค่าเครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุสำหรับการวิจัย สารเคมีสำหรับทดลอง ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ค่าสื่อสาร ค่าพิมพ์ ฯลฯ
 7. ผู้ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วมพิธีมอบทุน และนำเสนอผลการวิจัยในพิธีมอบทุนของปีถัดไป
 8. หากมีผลงานที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัย ให้ระบุในกิตติกรรมประกาศ “Supported by The Murata Science Foundation”

 

เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ

 1. ข้อเสนอโครงการชุด (ในฟอร์มที่กำหนดให้) ดาวน์โหลดฟอร์มได้ที่: cmu.to/MSF2022
 1. ประวัติของนักวิจัย

 

บุคลาการคณะวิจิตรศิลป์ โปรดส่งเอกสาร ผ่านภาควิชามายังงานบริหารงานวิจัยฯ ของคณะวิจิตรศิลป์ ภายในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น.
เพื่อให้ทันกำหนดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (20 พฤษภาคม 2565) ต่อไป

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

ส่วนงาน: คณะวิจิตรศิลป์

เมวิกา งานบริหารงานวิจัยฯ คณะวิจิตรศิลป์

โทร. 053-94-4829

Email: meviga.h@cmu.ac.th

 

ผู้ประสานงานกลาง

คุณอลงกต

งานบริหารงานวิจัยฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์

โทร. 053-94-4129

Email: alongkoatt@eng.cmu.ac.th