Call for Applications: โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Dong Hwa University (ไต้หวัน) Fall 2022 Onsite

#โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาonsite

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา National Dong Hwa University, Taiwan, Fall 2022

 

ระยะเวลาเข้าร่วม: 

1 เทอม: กันยายน 2565 – มกราคม 2566

 

 

คุณสมบัติ:

เป็นนักศึกษา ป.ตรี ชั้นชั้นปีที่ 2 – 3 (หรือ 4 ในหลักสูตร 5 ปี) หรือ นักศึกษาระดับปริญญาโท (ที่ยังไม่ได้ทำคาดว่าจะจบ หรือเหลือระยะเวลาศึกษา 1 เทอม ขึ้นไป)

 

 

เอกสารการสมัคร:

 1. Study plan – เรียงความภาษาอังกฤษ เหี่ยวกับแผนการศึกษาในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
 2. Student certificate (JPG) – เอกสารรับรองการเป็นนักศึกษา (ขอได้ที่ Counter service สำนักทะเบียนฯ)
 3. ID photo (JPG) (3.5×4.5 cm)
 4. Copy of Passport (JPG) สำเนาหน้าพาสปอร์ต
 5. Academic Transcript (JPG) – ใบแสดงผลการเรียน (ขอได้ที่ Counter service สำนักทะเบียนฯ)
 6. เอกสารรับรองผลคะแนนภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน (ถ้ามี)

 

ดาวน์โหลดเอกสารและอ่าน guideline ที่นี่

https://oia.ndhu.edu.tw/wp-content/uploads/2022/03/2022-Fall-National-Dong-Hwa-University-Taiwan-Exchange-Program-Information.pdf

https://oia.ndhu.edu.tw/visiting-student/inbound-exchange/inbound-ex-admissions

 

 

 

กำหนดส่งเอกสาร:

นักศึกษาวิจิตรศิลป์ ส่งเอกสารที่หน่วยวิเทศฯ คณะ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2565

 

 

 

นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารสมัคร

พี่วิ หน่วยวิเทศฯ คณะวิจิตรศิลป์

 1. Walk-in ชั้น 2 สำนักงานคณะฯ เวลา 8.30 – 16.30 น.
 2. inbox Facebook: https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE
 3. email: info@finearts.cmu.ac.th
 4. โทร. 053944829 เวลา 8.30 – 16.30 น.

 

 

หมายเหตุ:

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ
 2. เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัสCovid -19 กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนว่าหากนักศึกษาประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักด้วย