วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนงาน P17 พัฒนาและประยุกต์ใช้มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ฯ

(ทุนวิจัยสำหรับอาจารย์)

  • กรอบการวิจัยและพัฒนาสุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์ของด้านศิลปกรรม แขนงต่างๆ ดังนี้
  1. สาขานาฏยศิลป์
  2. สาขาดุริยางคศิลป์
  3. สาขาทัศนศิลป์
  • งบประมาณที่เสนอขอต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน และเหมาะสมกับการดำเนินงานวิจัย 


    ผู้ประสงค์สมัครขอรับทุนฯ โปรดดำเนินการดังนี้

1) ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS
(https://nriis.go.th/Login.aspx)
ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 (ก่อน 18.00 น.)
2) จัดส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 1 ชุด ผ่านภาควิชา มายังงานบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 (ก่อน 16.30 น.) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

 

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

คณะวิจิตรศิลป์

โทร. 053-944829

อีเมล research.fofa@cmu.ac.th