Call for Applications: โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Taiwan Normal University (ไต้หวัน) Fall 2022 Onsite

#โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาonsite

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Taiwan Normal University, Taiwan

(เทอม Fall 2022)

ระยะเวลาของโครงการ

ระหว่าง กันยายน 2565 –มกราคม 2566

 

นักศึกษาที่สมัครได้
1. นศ. ป.ตรี ปี 1 – ปี 3 หรือปี 4 ในหลักสูตร 5 ปี
2. นศ. ป.โท – ป.เอก ที่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
4. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 หรือ TOEFL iBT 80 หรือเทียบเท่า

 

เอกสารประกอบการสมัคร
1. 002 Application form
2. Study Plan (เรียงความแผนการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษความยาว 800 – 1,000 words) – แบบฟอร์มอิสระ
3. Research Plan (สำหรับ ป.โท – เอก*) (เรียงความแผนการทำงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษความยาว 800 – 1,000 words) – แบบฟอร์มอิสระ
4. Letters of Recommendation (หนังสือแนะนำจากอาจารย์  – ภาษาอังกฤษ) – แบบฟอร์มอิสระ
5. Official Transcript (ขอได้ที่เคาท์เตอร์เซอร์วิส สำนักทะเบียนฯ – ภาษาอังกฤษ)
6. Official Enrollment Certificate (ขอได้ที่เคาท์เตอร์เซอร์วิส สำนักทะเบียนฯ – ภาษาอังกฤษ)
7. Copy of Passport (สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก (ที่มีรูปภาพ))
8. proof of language proficiency (if any) (เอกสารผลคะแนนภาษาอังกฤษ / ภาษาที่สาม (ถ้ามี))

 

อ่านเอกสารแนะนำโครงการแลกเปลี่ยน
NTNU Student Exchange Factsheet 202203

 

หมายเหตุ
ผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเลื่อนหรือยกเลิกการจัดโครงการฯ

 

ส่งเอกสารที่หน่วยวิเทศฯ ของคณะวิจิตรศิลป์ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565

นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษากี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารการสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยวิเทศฯ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน
โทร. 053944829 หรือ inbox
https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE