การให้ข้อมูลผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ประจำไตรมาสที่ 3 /2565

การให้ข้อมูลผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ประจำไตรมาสที่ 3 /2565

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์และบุคลากรคณะวิจิตรศิลป์ร่วมให้ข้อมูลผลงานวิชาการของท่าน
(งานวิจัย งานบริการวิชาการ บทความวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการประเภทอื่นๆ)
ที่แล้วเสร็จและได้รับการเผยแพร่ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565 (ไตรมาสที่ 3/2565)
ลงในแบบข้อมูลผลงานตามแบบฟอร์มรายงาน CMU-RL รูปแบบออนไลน์ ภายในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
สามารถเข้าถึงจาก QR code หรือ link ที่ปรากฏ
.
CMU-RL1-3
CMU-RL 4-7
CMU-RL 8-9
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
โทร. 053-944829
อีเมล research.fofa@cmu.ac.th
หมายเหตุ:
1. โพสต์นี้มีเนื้อหาเดียวกับอีเมลที่ส่งยัง inbox ของท่าน และบันทึกข้อความที่แจ้งไปยังภาควิชา (อว 8393(12) 1.3/ว235 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565)
2. หากท่านประสงค์ให้ข้อมูลด้วยวิธีการอื่นสามารถติดต่อมายังงานบริหารงานวิจัยฯ เพื่อให้ข้อมูลตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้
3. กรณีมีผลงานเก่าที่เผยแพร่ไปแล้วก่อนไตรมาส 3 และยังไม่ได้ให้ข้อมูล ท่านสามารถแจ้งพร้อมกันในแบบฟอร์มครั้งนี้ได้
———————————————
(Translations)
Dear Fine Arts CMU lecturers and officers
Fine Arts CMU would like to ask for your cooperation to inform your academic work which was published/exhibited in the Q3 of Fiscal Year 2022 (April 1 – June 30, 2022).
Please fill in the information on the links provided by separating the work into 3 levels of the CMU-RL.
(CMU Readiness Level refers to TRL; Technology Readiness Level).
CMU-RL 1-3 (Research: Publications / Creative work / Art Exhibition / New formula)
CMU-RL 4-7 (Development: Research which was developed into the prototype)
CMU-RL 8-9 (Deployment: Research which was refined and implemented into a product)
More info, inquiries:
Research Administrations, Academic Services and International Relations Section
Faculty of Fine Arts
Tel. 053944829
Email: research.fofa@cmu.ac.th