Call for Applications: โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Okinawa Prefectural University of Arts (ญี่ปุ่น) Spring 2023 Onsite

#โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาonsite

#มหาวิทยาลัยศิลปะ

#เฉพาะคณะวิจิตรศิลป์

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะคัดเลือกนักศึกษาจำนวน 1 คน

เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Faculty of Arts and Crafts, Okinawa Prefectural University of Arts ประเทศญี่ปุ่น ประจำภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ 2023

 

ก. ระยะเวลาในการร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน พ.ศ.2566 (6 เดือน)

 

 

ข. คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สมัคร

 1.  เป็นนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ขึ้นไปและไม่อยู่ชั้นปีสุดท้าย
 2.  มีผลการเรียนสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 ในระดับปริญญาตรี
 3.  มีความสนใจและพร้อมที่จะไปศึกษาและปฏิบัติงานในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้

3.1 จิตรกรรม ประเภท Oil painting และ Japanese Painting

3.2 ประติมากรรม

3.3 การศึกษาศิลปะ

3.4 การออกแบบ

3.5 งานฝีมือ (Craft) ประเภทการทอผ้า การย้อมผ้า เซรามิก และงานเครื่องเขินญี่ปุ่น

 1. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี
 2. ไม่มีโรคประจำตัว และไม่เป็นโรคร้ายแรง
 3. มีความรับผิดชอบสูง และมีความประพฤติดี เป็นผู้มีความสนใจ เต็มใจ และพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ
 4. นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ระหว่างร่วมโครงการ ณ Faculty of Arts and Crafts, Okinawa Prefectural University of Arts ด้วยตนเอง
 5. นักศึกษาจะต้องลาพักการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระหว่างเข้าร่วมโครงการ
 6. พร้อมที่จะให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาของคณะวิจิตรศิลป์ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนในปีต่อไป
 7. ต้องเขียนรายงานผลการแลกเปลี่ยนให้แก่คณะวิจิตรศิลป์ 1 ชุด ภายในระยะเวลา 30 วันหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ตามแบบฟอร์มที่คณะกำหนด ประกอบไปด้วย

10.1 รายงานรวบรวมภาพถ่ายบรรยากาศบ้านเมือง

10.2 งานศิลปะ

10.3 เนื้อหากระบวนวิชาที่ได้ศึกษาขณะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

 

 

ค. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องนำเอกสาร หลักฐานไปยื่นประกอบการสมัคร ดังนี้

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (ตามแบบฟอร์มของ Okinawa Prefectural University of Arts)

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล

1.2 เรียงความสองเรื่อง

1.3 รายชื่อผลงานของตนเอง 10 ผลงาน (list of selected works)

ดาวน์โหลดใบสมัคร 00-OPUA_Exchange Program Application Form 2023-1

 1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 2. ประวัติส่วนตัวย่อ (Curriculum Vitae / C.V.)
 3. เอกสารรับรองผลการศึกษาตัวจริง (Transcript) (ภาษาอังกฤษ)
 4. เอกสารรับรองการเป็นนักศึกษาตัวจริง (ภาษาอังกฤษ)
 5. Recommendation Letter โดยอาจารย์ที่ปรึกษา / หรืออาจารย์ผู้สอน (ภาษาอังกฤษ)
 6. สำเนาหนังสือเดินทาง Passport
 7. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
 8. เอกสารรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น (ถ้ามี)

 

ง. วิธีการคัดเลือก

พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานและเอกสารการสมัคร

 

จ. กำหนดการการรับสมัครและการคัดเลือก

   

รายการ วันที่ เวลา สถานที่
กำหนดการ
ส่งเอกสารการสมัคร
ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2565 08.30 – 16.30 น. หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2
อาคารสำนักงาน คณะวิจิตรศิลป์
ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือก
26 ตุลาคม 2565 09.00 น. เว็บไซต์คณะวิจิตรศิลป์ และ Facebook Fine Arts CMU Inter office
ผู้ได้รับการคัดเลือกรายงานตัว 27 ตุลาคม 2565 8.30 – 12.00 น. หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2
อาคารสำนักงาน คณะวิจิตรศิลป์

 


หมายเหตุ
ผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ

 

 

นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษากี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารการสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยวิเทศฯ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน
โทร. 053944829 หรือ inbox
https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE