กระบวนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน

กระบวนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน

 

การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน (กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) มีกระบวนการดำเนินงานผ่าน สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม)

ทั้งนี้ เงื่อนไขในการขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ผู้วิจัยทุกคนจะต้องผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนก่อน จึงจะสามารถยื่นเอกสารขอรับการรับรองฯ ได้
ซึ่งผู้สนใจอบรมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 5 ชั่วโมง (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)
สามารถสมัครเรียนหลักสูตรออนไลน์ที่ https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:NU+NU042+2020/about

 

ผู้อบรมจะต้องผ่านเกณฑ์การวัดผล ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน, แบบทดสอบท้ายบทเรียนแต่ละบท รวมแล้ว 50% และแบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 50%
ทั้งนี้ ต้องมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์ และจะได้รับประกาศนียบัตรในระบบ

เมื่อผู้วิจัยได้รับประกาศนียบัตรแล้ว สามารถนำไปประกอบการยื่นเอกสาร เพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://cmurec.cmu.ac.th/user/login

___________________________________

หมายเหตุ:

  1. ขอให้หัวหน้าโครงการยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ก่อนเริ่มดำเนินโครงการวิจัย
    ซึ่งหากได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์หรือได้พูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างแล้ว สำนักงานฯ จะไม่รับรองโครงการของท่าน
  2. โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นเอกสารเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนที่เว็บไซต์ https://cmurec.in.cmu.ac.th/
    หรือติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 053-943565
    , 053-943502

 

 

 

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 053944829
อีเมล research.fofa@cmu.ac.th