Call for Applications: โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา University of Hyogo ประเทศญี่ปุ่น Fall 2024

 

Student Exchange Program – University of Hyogo – Japan – Fall 2024

University of Hyogo ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Fall Semester 2024

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2568

นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Transcript in English (ขอได้ที่สำนักทะเบียน มช)

2. Letter of recommendation in Japanese or English (เขียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ที่นักศึกษาเคยลงเรียนด้วย)

3. Passport photocopy (สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง PDF)

4. Application for Certificate of Eligibility (ติดต่อขอแบบฟอร์มที่หน่วยวิเทศฯ)*

5. International Student Financial Statement (ติดต่อขอแบบฟอร์มที่หน่วยวิเทศฯ)*

6. Bank Deposit Balance Certificate (สเตทเมนต์เงินฝากของผู้ปกครองขอจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ ควรเป็นข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือน)

7. Data of identity photo (ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังสีขาวขนาด 2 นิ้ว)

 

นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ที่สนใจโปรดสอบถามรายละเอียดและขอรับเอกสารหมายเลข 4 – 5
ทางช่องทาง https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE

 

กำหนดส่งเอกสารที่พี่วิ หน่วยวิเทศฯ คณะวิจิตรศิลป์ ภายใน 21 กุมภาพันธ์ 2567

 

*****

อ่าน Fact sheet ข้อมูลสำคัญของโครงการ

https://www.u-hyogo.ac.jp/international/exchange/exchange_student/pdf/factsheet.pdf

 

อ่านข้อมูลของสาขาที่เปิดรับและข้อมูลที่ต้องทราบก่อนสมัครของแต่ละสาขา

https://edoc.cmu.ac.th/DocumentFile/UploadFileVer2/2024/93/Organization/001423/857dd6c4-e4e1-4a9b-a8cc-bbd6fb3698ab.pdf

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะวิจิตรศิลป์

ชั้น 2 อาคารสำนักงาน

โทร. 053-944829

https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE