Call for Applications: โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Tsukuba (ญี่ปุ่น) Fall 2022 Onsite

#โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาonsite

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Tsukuba (ญี่ปุ่น)

เทอม Fall 2022

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ (ไม่รวมระยะเวลา Quarantine):

– 1 เทอม: ตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566

– 2 เทอม: ตุลาคม 2565 – กรกฎาคม 2566

 

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นชั้นปีสุดท้าย) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตร college of Japanese language and Japanese culture ต้องมีผล JLPT ไม่ต่ำกว่า N2

และสำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรอื่นๆ ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL79 /Cambridge First หรือเทียบเท่า

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ ทั้งนี้

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถสมัครขอรับทุน JASSO Scholarship ได้

 

ดาวน์โหลดเอกสารและอ่าน guideline ที่นี่

https://cmu.to/EPxJe

 

 

กำหนดส่งเอกสาร:

นักศึกษาวิจิตรศิลป์ ส่งเอกสารที่หน่วยวิเทศฯ คณะ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565

 

นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารสมัคร

พี่วิ หน่วยวิเทศฯ คณะวิจิตรศิลป์

  1. Walk-in ชั้น 2 สำนักงานคณะฯ เวลา 8.30 – 16.30 น.
  2. inbox Facebook: https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE
  3. email: info@finearts.cmu.ac.th
  4. โทร. 053944829 เวลา 8.30 – 16.30 น.

 

หมายเหตุ:

  1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ
  2. นักศึกษาสามารถยื่นขอทุนสนับสนุนจาก JASSO ทั้งนี้ ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของทางญี่ปุ่น
  3. เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัส Covid -19 กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนว่าหากนักศึกษาประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักด้วย
  4. University of Tsukuba อาจยกเลิกโครงการแลกเปลี่ยน หากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศญี่ปุ่นยังไม่คลี่คลาย