tttttttttttttttt

ผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เกษรเกศรา

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยคณบดี (หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ผู้ช่วยคณบดี (บัณฑิตศึกษา)

รองศาสตราจารย์ พดุงศักดิ์   คชสำโรง

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์

รองศาสตราจารย์ คนธาภรณ์ เมียร์แมน

หัวหน้าภาควิชาศิลปะไทย

ผู่ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระพันธ์   จันทร์หอม

หัวหน้าภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

นางสาวสุลาลักษณ์ ขาวผ่อง

เลขานุการคณะวิจิตรศิลป์