Call for Applications: โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Waseda University ประเทศญี่ปุ่น Fall 2024

Student Exchange Program Waseda University Japan Fall 2024

Waseda Universityประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Waseda University Fall 2024

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)
เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา

1 ภาคการศึกษา: กันยายน 2567 – กุมภาพันธ์ 2568
1 ปีการศึกษา: กันยายน 2567 – สิงหาคม 2568

โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้
(1) มีสถานะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)
(2) ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
(3) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
(4) มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น/อังกฤษตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เช่น คุณสมบัติ เอกสารการสมัคร ปฏิทินการศึกษา ฯลฯ ได้ที่

https://www.waseda.jp/inst/cie/en/exchange/application

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร : application exchange

นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ที่สนใจ
โปรดส่งเอกสารที่หน่วยวิเทศสันพันธ์ ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะวิจิตรศิลป์
ชั้น 2 อาคารสำนักงาน
โทร. 053-944829
https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE