ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

1. ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ (มช.)

1.1 ค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการ

1.2 ค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Article Processing Charge, APC)

  • เอกสาร / ประกาศ / แบบฟอร์มการขอรับทุน ที่เว็บไซต์ สบว. มช. >> https://cmu.to/ugRxl

———————————————————————————————————————

2. ทุนตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ-นานาชาติ (คณะวิจิตรศิลป์)

2.1 ทุนตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ (Scopus) Top UP : สนับสนุนทุนตีพิมพ์ผลงานฯ ตามค่าควอไทล์ (Quartile: Q) ของวารสาร โดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ SCImago Journal & Country Rank (SJR) ดังนี้

ควอไทล์ (Q) จำนวนอุดหนุนต่อบทความ
Q 1 ไม่เกิน 20,000 บาท
Q 2 ไม่เกิน 18,000 บาท
Q 3 ไม่เกิน 16,000 บาท
Q 4 ไม่เกิน 14,000 บาท
  • เอกสาร / ประกาศ / แบบฟอร์มการขอรับทุน ดังลิงก์ที่ปรากฏด้านล่างนี้

>2.1-01-ประกาศทุนตีพิมพ์นานาชาติ

>2.1-02-แบบคำขอรับทุนระดับนานาชาติ

>2.1-03-ใบสำคัญรับเงิน

  • ตรวจสอบฐานวารสารระดับนานาชาติ ที่เว็บไซต์ >> https://www.scimagojr.com

 

2.2 ทุนสนับสนุนทุนตีพิมพ์ผลงานฯ ระดับชาติ (TCI) ในอัตราไม่เกิน 8,000 บาทต่อบทความ

  • เอกสาร / ประกาศ / แบบฟอร์มการขอรับทุน ดังลิงก์ที่ปรากฏด้านล่างนี้

>2.2-01-ประกาศทุนตีพิมพ์ชาติ TCI

>2.2-02-แบบคำขอรับทุนระดับชาติ TCI

>2.2-03-ใบสำคัญรับเงิน TCI

  • ตรวจสอบฐานวารสารระดับชาติ ที่เว็บไซต์ >> https://tci-thailand.org

———————————————————————————————————————

  • การสมัครขอรับทุน ผู้สนใจขอรับทุนโปรดดำเนินการ ดังนี้

    1. จัดทำแบบคำขอรับทุนตามแบบฟอร์มที่กำหนด

    2. แจ้งความประสงค์ (บันทึกข้อความ) ขอรับทุนผ่านต้นสังกัด พร้อมแนบหลักฐานประกอบการขอรับทุน มายังงานบริหารงานวิจัยฯ คณะวิจิตรศิลป์

*ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานระดับชาติ-นานาชาติ เปิดรับเอกสารตลอดปี*