ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบัน คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะวิจิตรศิลป์ ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุนวิจัยสถาบัน ปีงบประมาณ 2566

  • ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท
  • ระยะเวลาการวิจัย ไม่เกิน 6 เดือน (1 ก.พ. – 31 ก.ค. 2566)
  • ผู้ประสงค์สมัครรับทุนฯ โปรดดำเนินการดังนี้
  1. จัดทำบันทึกข้อความผ่านหน่วยงานที่สังกัด
  2. แนบข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ไฟล์ PDF) ส่งผ่านระบบ CMU e-document มายัง งานบริหารงานวิจัยฯ *ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566*