ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัย

งานบริหารงานวิจัยฯ ได้อัพโหลดระเบียบ / ข้อบังคับ /ประกาศที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัย ดังลิงก์ที่ปรากฏด้านล่างนี้

 

[เอกสารดาวน์โหลด]

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563

>>ข้อบังคับ-ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2563

2. ระเบียบว่าด้วยกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มช. พ.ศ. 2544

>>ระเบียบการจัดตั้งกองทุน มช. พ.ศ.2544

3. แนวทางปฏิบัติในการบริหารและการจัดการเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2544

>>การบริหารทุนภายนอก พ.ศ.2544

4. แนวทางปฏิบัติในการบริหารและการจัดการเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก (ฉบับที่ 2)

>>การบริหารทุนภายนอก ฉบับที่ 2

5. ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและจัดการงานวิจัย คณะวิจิตรศิลป์

>>การบริหารทุนภายนอก-วิจิตรศิลป์

6. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มงานวิจัย (ฉบับที่ 12)

>>ประกาศกรมสรรพากร ฉบับที่ 12

7. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มงานวิจัย (ฉบับที่ 171)

>>ประกาศกรมสรรพากร ฉบับที่ 171