ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยฯ คณะวิจิตรศิลป์ ปีงบประมาณ 2567

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยฯ คณะวิจิตรศิลป์ ปีงบประมาณ 2567

  • เปิดรับจำนวน 9 ทุนๆ ละ ไม่เกิน 90,000 บาท
  • ระยะเวลาการวิจัย 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

 

การสมัครขอรับทุน
ผู้ประสงค์สมัครรับทุนให้จัดทำเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งผ่านต้นสังกัดด้วยระบบ CMU e-document
มายังงานบริหารงานวิจัยฯ คณะวิจิตรศิลป์ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 (เวลาราชการ)

เอกสารที่ต้องแนบผ่านระบบ CMU e-document ประกอบด้วย
1. แบบฟอร์มนำส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 1 ฉบับ (ไฟล์ pdf)
2. ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด (ไฟล์ pdf)

 

ดาวน์โหลดประกาศ – แบบฟอร์มได้ตามลิงค์ที่ปรากฏด้านล่างนี้

[ฉบับภาษาไทย]

01-00-ประกาศทุนวิจัย 2567 (.pdf)

01-02-ข้อเสนอโครงการ (.doc)

 

[English Version]

02-00-Call for proposal (.pdf)

02-01-Submission Form (.doc)

02-02-Proposal Form (.doc)