เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบัน คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 2567


FOFA-R2R 2567 [Deadline]

คณะวิจิตรศิลป์ เปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุนวิจัยสถาบัน ปีงบประมาณ 2567

  • จำนวน 2 ทุนๆ ละไม่เกิน 30,000 บาท
  • ระยะเวลาการวิจัย ไม่เกิน 6 เดือน (1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2567)
  • ผู้ประสงค์สมัครรับทุนฯ โปรดดำเนินการดังนี้
  1. จัดทำบันทึกข้อความผ่านหน่วยงานที่สังกัด
  2. แนบข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ไฟล์ PDF) ส่งผ่านระบบ CMU e-document มายังงานบริหารงานวิจัยฯ *ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566*