ความก้าวหน้าของการผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก
วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
Supports
Services
Facebook
Highlight
(ไทย) “ทอ ปั้น แกะ หมัก” นิทรรศการผลงานศิลปหัตกรรมพื้นบ้าน โดย นศ. ป.โท สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม [19/05/2017]
(ไทย) Ex-ray Thesis Exhibition สาขาวิชาการออกแบบ [11/05/2017]
(ไทย) “สืบซ่อม ฮอมแฮง แป๋งสร้าง” วจศ. มช. กับชุมชนร่วมใจพัฒนาพื้นที่วัดพวกแต้ม [08/05/2017]
(ไทย) Media Arts and Design Degree Show “หนูอยากโดนอุ้ม” [08/05/2017]
Arts Exhibition
(ไทย) ขอเชิญชมนิทรรศการเชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ศาสตราจารย์รสลิน กาสต์ “สาระจากสายสัมพันธ์”
Contemporary Arts Exhibition “Spirit – Universe” : Assoc. Prof. Chalongdej Kuphanumat
(ไทย) The Photography Exhibition “Metamorphosis of Japan After the War”
(ไทย) นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 33
Finearts News
Other News
(ไทย) รูปแบบการพิมพ์ศิลปนิพนธ์ ภาควิชาทัศนศิลป์
[ ภาควิชาทัศนศิลป์ ]
29/12/2016 :
(ไทย) ห้องเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ ครั้งที่ 2
[ ภาควิชาศิลปะไทย ]
17/02/2017 :
(ไทย) 2015 HAIKU-Sculpture in Chiang Mai
[ สาขาประติมากรรม ]
26/06/2015 :
30:50 MINIPRINT
[ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ]
20/04/2015 :
Skopjeposter ISPC “Enabled for Disabled”
[ สาขาวิชาการออกแบบ ]
08/01/2016 :1470009600
(ไทย) “สโตน” นศ.ศิลปะไทย คว้ารางวัลที่ 2 ดาวเด่นบัวหลวง 10
[ สาขาวิชาศิลปะไทย ]
01/12/2016 :1452556800
(ไทย) การแสดงชุด Ballad of Nature
[ สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง ]
05/11/2016 :1462924800
(ไทย) ประกาศรับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อเข้าศึก
[ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ]
14/09/2015 :
(ไทย) อากาศยานไร้คนขับกับการจัดการสื่อศิลปะ
[ Media Arts and Design Division ]
21/09/2015 :
(ไทย) Eri Takahashi solo exhibition “Musing on Texture” fr
[ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ป.โท ]
08/12/2016 :1470960000
(ไทย) 3rd ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting and ASEAN data Science
[ บริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ]
15/05/2017 :
(ไทย) นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[ CHIANG MAI UNIVERSITY ART CENTER ]
05/02/2016 :1462147200
(ไทย) นัดพบ แดงชาด 01
[ ชมรมศิษย์เก่า ]
02/04/2015 :1423008000
นิทรรศการ TRUTH ในทุกๆสิ่งมีความจริง จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 – 2
[ ผลงานนักศึกษา ]
27/02/2015 :
“Beethoven’s Double Five Concert”
[ Voice of Arts ]
14/08/2015 :
(ไทย) ผู้บริหารพบคณาจารย์และบุคลากร สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
[ นโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ]
01/04/2015 :1420329600
CMU freshman Train tradition Activities
[ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ]
20/08/2015 :
(ไทย) ข้อมูลการลงเวลาเข้า-ออกการปฏิบัติงาน
[ งานบริหารทั่วไป ]
03/06/2015 :1425600000
(ไทย) บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
[ การเงินการคลังและพัสดุ ]
26/04/2017 :
(ไทย) Media Arts and Design Degree Show “หนูอยากโดนอุ้ม”
[ ประชาสัมพันธ์คณะวิจิตรศิลป์ ]
08/05/2017 :1501891200
(ไทย) พิธีเปิดศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ วันที่ 25-09-52
[ ศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ ]
10/04/2015 :1443916800
(ไทย) ประกาศเรื่องการจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ในรุปแบบนิทรรศการของนักศึก
[ หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ]
29/12/2016 :
(ไทย) ประกาศ สำหรับ นักศึกษาที่ต้องการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสร
[ สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม ป.โท ]
28/05/2015 :