ความก้าวหน้าของการผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก
วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
Supports
Services
Facebook
Highlight
(ไทย) ศูนย์ศิลปะบ้านตึก|นิทรรศการศิลปะ”Seeking ; Jei & the Squirrel Exhibition” [12/01/2018]
(ไทย) นิทรรศการภาพถ่าย “สะเปาคำ” [11/01/2018]
(ไทย) คณบดี คณะวิจิตรศิลป์ เข้าร่วมบรรยายเรื่อง “มุมมองการทำวิจัยเพื่อรับใช้สังคม” ในงาน Research Day ครั้งที่ 1 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มช. [11/01/2018]
(ไทย) สาขาวิชาประติมากรรม วจศ. มช. จัดงานนิทรรศการ 30-S-pro Chiang Mai [09/01/2018]
Arts Exhibition
Finearts News
Other News
(ไทย) รูปแบบการพิมพ์ศิลปนิพนธ์ ภาควิชาทัศนศิลป์
[ ภาควิชาทัศนศิลป์ ]
29/12/2016 :
Art History Classroom 3.1
[ ภาควิชาศิลปะไทย ]
09/08/2017 :1504828800
(ไทย) 2015 HAIKU-Sculpture in Chiang Mai
[ สาขาประติมากรรม ]
26/06/2015 :
30:50 MINIPRINT
[ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ]
20/04/2015 :
Skopjeposter ISPC “Enabled for Disabled”
[ สาขาวิชาการออกแบบ ]
08/01/2016 :1470009600
(ไทย) การบรรยายพิเศษ “ได้ดีเพราะเปรต”
[ สาขาวิชาศิลปะไทย ]
20/10/2017 :
(ไทย) การแสดงชุด Ballad of Nature
[ สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง ]
05/11/2016 :1462924800
(ไทย) ประกาศรับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อเข้าศึก
[ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ]
14/09/2015 :
(ไทย) อากาศยานไร้คนขับกับการจัดการสื่อศิลปะ
[ Media Arts and Design Division ]
21/09/2015 :
(ไทย) รับสมัครนักศึกษา ป.โท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
[ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ป.โท ]
26/11/2015 :
(ไทย) การขอรับทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ
[ บริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ]
15/11/2017 :
(ไทย) นัดพบ แดงชาด 01
[ ชมรมศิษย์เก่า ]
02/04/2015 :1423008000
(ไทย) ระเบียบคณะวิจิตรศิลป์ ว่าด้วยการใช้รถส่วนกลางของคณะ
[ ยานพาหนะ ]
28/06/2017 :
นิทรรศการ TRUTH ในทุกๆสิ่งมีความจริง จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 – 2
[ ผลงานนักศึกษา ]
27/02/2015 :
“Beethoven’s Double Five Concert”
[ Voice of Arts ]
14/08/2015 :
(ไทย) ผู้บริหารพบคณาจารย์และบุคลากร สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
[ นโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ]
01/04/2015 :1420329600
CMU freshman Train tradition Activities
[ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ]
20/08/2015 :
(ไทย) ข้อมูลการลงเวลาเข้า-ออกการปฏิบัติงาน
[ งานบริหารทั่วไป ]
03/06/2015 :1425600000
(ไทย) บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
[ การเงินการคลังและพัสดุ ]
26/04/2017 :
(ไทย) สาขาวิชาประติมากรรม วจศ. มช. จัดงานนิทรรศการ 30-S-pro Chiang Mai
[ ประชาสัมพันธ์คณะวิจิตรศิลป์ ]
09/01/2018 :1535760000
(ไทย) พิธีเปิดศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ วันที่ 25-09-52
[ ศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ ]
10/04/2015 :1443916800
(ไทย) ประกาศเรื่องการจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ในรุปแบบนิทรรศการของนักศึก
[ หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ]
29/12/2016 :
(ไทย) ประกาศ สำหรับ นักศึกษาที่ต้องการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสร
[ สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม ป.โท ]
28/05/2015 :
1 Marka tescili protez sa