ความก้าวหน้าของการผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก
วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
Supports
Services
Facebook
Highlight
(ไทย) วจศ. มช. เข้าร่วมขบวนแห่สงกรานต์ และ ขบวนแห่พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงนครเชียงใหม่ ประจำปี 2562 [18/04/2019]
(ไทย) “เส้นสาย เริงระบำ” มุฑิตาจิต การเสวนาและงานนิทรรศการ อ.เทพศิริ สุขโสภา ศิลปินแห่งชาติฯ [03/04/2019]
(ไทย) วจศ. มช. ให้การต้อนรับ นร. จากโรงเรียนกวดวิชาบีไวส์ เยี่ยมชม [03/04/2019]
(ไทย) บรรยายพิเศษ หลักสูตร ป.เอก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร [25/03/2019]
Finearts News
Procurement-Announcement
Other News
(ไทย) รูปแบบการพิมพ์ศิลปนิพนธ์ ภาควิชาทัศนศิลป์
[ ภาควิชาทัศนศิลป์ ]
29/12/2016 :
(ไทย) ห้องเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ ครั้งที่ 4
[ ภาควิชาศิลปะไทย ]
06/02/2018 :1527897600
(ไทย) 2015 HAIKU-Sculpture in Chiang Mai
[ สาขาประติมากรรม ]
26/06/2015 :
30:50 MINIPRINT
[ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ]
20/04/2015 :
Skopjeposter ISPC “Enabled for Disabled”
[ สาขาวิชาการออกแบบ ]
08/01/2016 :1470009600
(ไทย) การบรรยายพิเศษเรื่อง “ผ้าห่อศพ”
[ สาขาวิชาศิลปะไทย ]
05/02/2018 :1525219200
(ไทย) การแสดงชุด Ballad of Nature
[ สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง ]
05/11/2016 :1462924800
(ไทย) ประกาศรับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อเข้าศึก
[ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ]
14/09/2015 :
(ไทย) อากาศยานไร้คนขับกับการจัดการสื่อศิลปะ
[ Media Arts and Design Division ]
21/09/2015 :
ART THESIS EXHIBITION “Do อิด”
[ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ป.โท ]
13/09/2017 :
(ไทย) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Faculty of Arts, Aichi University of
[ บริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ]
25/10/2018 :
(ไทย) นัดพบ แดงชาด 01
[ ชมรมศิษย์เก่า ]
02/04/2015 :1423008000
(ไทย) ระเบียบคณะวิจิตรศิลป์ ว่าด้วยการใช้รถส่วนกลางของคณะ
[ ยานพาหนะ ]
28/06/2017 :
นิทรรศการ TRUTH ในทุกๆสิ่งมีความจริง จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 – 2
[ ผลงานนักศึกษา ]
27/02/2015 :
“Beethoven’s Double Five Concert”
[ Voice of Arts ]
14/08/2015 :
(ไทย) ผู้บริหารพบคณาจารย์และบุคลากร สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
[ นโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ]
01/04/2015 :1420329600
CMU freshman Train tradition Activities
[ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ]
20/08/2015 :
(ไทย) ข้อมูลการลงเวลาเข้า-ออกการปฏิบัติงาน
[ งานบริหารทั่วไป ]
03/06/2015 :1425600000
(ไทย) บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
[ การเงินการคลังและพัสดุ ]
26/04/2017 :
(ไทย) บรรยายพิเศษ หลักสูตร ป.เอก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิม
[ ประชาสัมพันธ์คณะวิจิตรศิลป์ ]
25/03/2019 :
(ไทย) พิธีเปิดศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ วันที่ 25-09-52
[ ศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ ]
10/04/2015 :1443916800
(ไทย) ประกาศเรื่องการจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ในรุปแบบนิทรรศการของนักศึก
[ หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ]
29/12/2016 :
(ไทย) ประกาศ สำหรับ นักศึกษาที่ต้องการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสร
[ สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม ป.โท ]
28/05/2015 :
1 Marka tescili protez sa