Executive Boards

Executive Boards

รองศาสตราจารย์ อัศวิณีย์ หวานจริง
คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

asawinee.w@cmu.ac.th

053944801

 

รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

prakornpatara.j@cmu.ac.th

053944801

รองศาสตราจารย์ ดร.รงคกร อนันตศานต์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

rongkakorn.anantasan@cmu.ac.th

053944801

อาจารย์ ดร.พงศ์ศิริ คิดดี
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

pongsiri.k@cmu.ac.th

053944801

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใจรักษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

korakot.jairak@cmu.ac.th

05394801

รองศาสตราจารย์ คนธาภรณ์ เมียร์แมน
รักษาการหัวหน้าภาควิชาศิลปะไทย

khontaporn.meerman@cmu.ac.th

053944801

รองศาสตราจารย์ สุนทร สุวรรณเหม
หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์

soontorn.s@cmu.ac.th

05394801

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎา โปราณานนท์
หัวหน้าภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

assada.p@cmu.ac.th

053944801

นางสาวสุลาลักษณ์ ขาวผ่อง
เลขานุการคณะวิจิตรศิลป์

sulaluck.k@cmu.ac.th

05394801