การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส

การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส

 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส
แจ้งประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส
(Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ.2566-2567

 

กระบวนการการส่งเอกสาร

  1. อาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์ส่งเอกสารข้อเสนอโครงการ และเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องจำนวน 1 ชุด
    ส่งผ่านภาควิชามายังงานบริหารงานวิจัยฯ คณะวิจิตรศิลป์ ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
  2. คณะฯ ส่งเอกสารถึง สำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565
  3. สบว. นำส่งเอกสารที่ลงนามโดยอธิการบดี ส่งกลับมายังคณะ เพื่อส่งมอบให้อาจารย์ดำเนินการต่อ
  4. อาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบการสมัครจำนวน 8 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 7 ชุด)
    พร้อมหนังสือนำจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ส่งไปยังกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ภายในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565
    (โดยถือวันที่ สป.อว. ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ)

 

ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ https://bit.ly/3vpd1cs

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผู้ประสานงานโครงการของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (วรรณี กล่อมละเอียด)

โทร. 0 2610 5423 อีเมล wannee.k@mhesi.go.th

 

———————————-

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

คณะวิจิตรศิลป์

โทร. 053-944829

อีเมล research.fofa@cmu.ac.th