การเปิดรับข้อเสนอโครงการของ สอท. สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2566

 

การเปิดรับข้อเสนอโครงการของ สอท. สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2566

 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2566
โดยสาขาความร่วมมือที่ฝ่ายจีนให้ความสำคัญ ประกอบด้วย

 1. การพัฒนากลไกความร่วมมือภายใต้กรอบ MLC
 2. การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 3. การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 4. ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม
 5. ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

 

 

 

 

กระบวนการการส่งเอกสาร

 1. อาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์ส่งเอกสารข้อเสนอโครงการ และเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องจำนวน 1 ชุด
  ส่งผ่านภาควิชามายังงานบริหารงานวิจัยฯ คณะวิจิตรศิลป์ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2565
 2. คณะฯ ส่งเอกสารถึง สำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565
 3. สบว. นำส่งเอกสารที่ลงนามโดยอธิการบดี ส่งกลับมายังคณะ
  เพื่อส่งต่อให้อาจารย์ยื่นข้อเสนอโครงการฉบับจริงไปที่กองการต่างประเทศ สป.อว. และทาง Email: isaree.c@mhesi.go.th
  จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 แหล่งทุนจะรับเอกสารภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เท่านั้น
  (โดยถือวันที่ สป.อว. ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ)

 

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอโครงการได้ที่ tinyurl.com/2p8wt8n7

 

 

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

คณะวิจิตรศิลป์

โทร. 053-944829

อีเมล research.fofa@cmu.ac.th