เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย NRCT – JSPS 2023 (ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (National Research Council of Thailand, NRCT) และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS)
ได้ตกลงให้มีความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยญี่ปุ่นได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน
ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ โดยได้เริ่มดำเนินการทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 (FY2005)

 

บัดนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2566 แล้ว

ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย – คู่มือ – แบบฟอร์ม – ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้ตามลิงค์ที่ปรากฏ

01 – E.65.ว348 บันทึกข้อความ ปชส จาก สบว

02 – การเปิดรับ nrct jsps ประจำปี 2566

03 – ประกาศทุน

04 – ขอบเขตการการสนับสนุนทุน JSPS ปี 66

05 – แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ NRCT-JSPS ประจำปี 2566

06 – คู่มือนักวิจัย ในการขอทุน วช ฉบับปีงบประมาณ 2566

 

 

สามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ www.nriis.go.th
ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ถึง 6 กันยายน 2565เวลา 18.00 น.
**นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องกดยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ nriis ภายในวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.

หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้น
**เนื่องจาก วช. กำหนดให้มหาวิทยาลัยทำการรับรองข้อเสนอ โครงการวิจัยฯ ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 13 กันยายน เวลา 18.00 น.

อาจารย์ – นักวิจัยคณะวิจิตรศิลป์ โปรดดำเนินการตาม รายละเอียดในอินโฟกราฟฟิคนี้

 

 


งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิจิตรศิลป์
โทร. 053-944829
อีเมล research.fofa@cmu.ac.th